Fungarij Udruženja

Fungarij Amaterskog mikološkog udruženja (FAMU)

Amatersko mikološko udruženje je sredinom 2010. godine krenulo sa implementacijom jednog od dugoročno najvažnijih planova – kreiranja fungarija Udruženja (FAMU), odnosno zbirke eksikata svih pronađenih, i determinisanih nalaza, koju prati i odgovorajuća elektronska obrada uz dokumentaciju nalaza (fotografije, zabilješke, analize i sl.)
Projekat je pokrenut pod nazivom “Istraživanje, inventarizacija i kartografisanje gljiva na potezu Srednje- Nišići – Bijambare – Olovo” i predstavlja detaljno istraživanje prostorno definisane regije u širem smislu, a isti je sufinanciralo Federalno ministarstvo okoliša i turizma FBiH.
Pored obrade nalaza sa ovih prostora krenuli smo i sa obradom uzoraka i sa drugih lokaliteta, kako onih u okolini Sarajeva, tako i pojedinih širom BiH, a sve naravno srazmjerno mogućnostima i prilikama.

Nakon uspješne provedbe gore pomenutog projekta, nastavili smo sa konstantnim uzorkovanjem, analizama i obradama, te unosom podataka u Fungarij Udruženja.
Zbog želje za sveobuhvatnošću ovog projekta, ovim putem pozivamo sve zainteresovane osobe da se uključe u realizaciju istog (obrazac sa instrukcijama za evidentiranje nalaza možete preuzeti desno).
Svi zainteresovani se mogu javiti putem mail adrese: amu@mycobh.com
Nadamo se da će ovaj projekat kroz godine i desetljeća koja dolaze biti od pomoći, te pružiti bar dio neophodnih informacija, kako bismo u dogledno vrijeme stvorili bar približnu predstavu o zastupljenosti i biodiverzitetu svijeta gljiva u našoj državi, odnosno kako bi se na osnovu istraživanja stvorile i pretpostavke za direktnu zaštitu gljiva i njihovih najugroženijih staništa, te ostvarivanje kranjeg cilja – izrade Crvene knjige gljiva BiH.

GIS obrada podataka
Od 2013. godine krenuli smo i sa GIS obradom do danas prikupljenih podataka, te na taj način nastojimo upotpuniti i kompletirati postupak koji počinje sa terenom i uzorkovanjem, a koji kao output ima relevantnu identifikacionu kartu vrste i adekvatno obrađene eksikate.